5 kyu

Shikko
Mae
Ushiro (zick-zack)

Ukemi
Mae ukemi över hinder
Mae ukemi över hinder med dämpning


Tachi waza

Ai hanmi katatedori
Nikyo (Kiriage)
Kote gaeshi (omote & ura)
Shiho nage (omote)
Ude kime nage (omote & ura)

Gyaku hanmi katatedori
Ikkyo (omote & ura)
Nikyo (ura)
Uchi kaiten nage (omote & ura)
Soto kaiten nage (omote & ura)

Shomen uchi
Ikkyo (omote & ura)
Nikyo (ura)
Sankyo (ura)
Iriminage (2 x ura)


Ken no tebiki /Jo no tebiki
Ai hanmi katatedori
Ikkyo (omote & ura)


Suwariwaza
Ai hanmi katatedori
Ikkyo (omote & ura)
Irimi nage (ura)


Dessutom
Alla tekniker till 6:e kyu.
Rekomenderat en termins träning efter 6:e kyu.
Minst 70 % närvaro på ordinarie träningspass.