4 kuy


Bokken suburi
Shomen uchi
Yokomen uchi
Tsuki


Jo suburi
Tate-tsuki & Tate-uchi
Yoko-tsuki & Yoko-uchiShikko
Irimi tenkan
Ushiro (rakt)

Ukemi
Koshi nage
Kote gaeshiTachi waza

Gyaku hanmi katatedori
Uchi kaiten sankyo
Yonkyo
Irimi nage
Koshi nage

Ryotedori
Kote gaeshi
Tenchi nage
Ude kime nage
Shiho nage

Shomen uchi
Yonkyo
Gokyo
Kote gaeshi
Shiho nage


Ken no tebiki /Jo no tebiki

Gyaku hanmi katatedori
Ikkyo
Nikyo
Shiho nage

Suwariwaza

Shomen uchi
Ikkyo
Nikyo
Sankyo
Irimi nage

Dessutom
Alla tekniker till tidigare grader.
Rekomenderat en termins träning efter 5:e kyu.
Minst 70 % närvaro på ordinarie träningspass.