2 kuy


Atemi
Seiken (Oi tsuki & Gyaku tsuki)

Hiraken
Uraken
Shuto
Haito
Shotei
Nukite
Empi

Tachiwaza

Tsuki
Ikkyo
Nikyo
Uchi kaiten sankyo
Irimi nage
Tai otoshi
Kote gaeshi
Koshi nage

Katate ryotedori
Ikkyo
Nikyo
Kote gaeshi
Kokyo ho
Shiho nage

Katadori menuchi
Ikkyo
Nikyo
Sankyo
Shiho nage
Irimi nage
Kote gaeshi

Hanmi handachiwaza

Ryote dori
Kote gaeshi
Kokyo nage


Shomen uchi
Shiho nage
Kote gaeshi

Ken no tebiki / Jo no tebiki

Ai hanmi katatedori
Uchi kaiten sankyo
Kote gaeshi (Uchi kaiten)
Ude kime nage (Uchi kaiten)

Ken tai ken / Ken tai jo

Gyaku hanmi katatedori
Nikyo
Shihonage

Shomen uchi
Ikkyo
Kote gaeshi

Dessutom
Alla tekniker till tidigare grader.
Rekomenderat ett års träning efter 3:e kyu.
Minst 70 % närvaro på ordinarie träningspass.